Food, Sacrifice, and Sagehood in Early China


Food, Sacrifice, and Sagehood in Early China

In ancient China, the preparation of food and the offering up of food as a religious sacrifice were intimately connected with models of sagehood and ideas of self-cultivation and morality. Drawing on received and newly excavated written sources, Roel Sterckx's book explores how this vibrant culture influenced the ways in which the early Chinese explained the workings of the human senses, and the role of sensory experience in communicating with the spirit world. The book, which begins with a survey of dietary culture from the Zhou to the Han and offers some intriguing insights into the ritual preparation of food – some butchers and cooks were highly regarded and would rise to positions of influence as a result of their culinary skills – and the sacrificial ceremony itself. As a major contribution to the study of early China and to the development of philosophical thought, the book will be essential reading for students of the period, and for anyone interested in ritual and religion in the ancient world.


 Reviews:

'This excellent and comprehensive analysis of food … is a feast for the scholar's palate.' Journal of the American Academy of Religion

'Sterckx has given us a most inspiring study of ancient Chinese culture.' Harvard Journal of Asiatic Studies

(Xin ji 新輯) Sou shen ji 搜神記. Compiled by Gan Bao 干寳 (fl. 317–350 CE), annotated by Li Jianguo 李劍國. Beijing: Zhonghua, 2007.
Bao Puzi nei pian jiaoshi 抱朴子内篇校释. Compiled by Ge Hong 葛洪 (ca. 280–342 CE). Annotated by Wang Ming 王明. Beijing: Zhonghua, 1985.
Baoshan Chu jian 包山楚簡. Hubei sheng Jing-Sha tielu Kaogudui (eds.). Hubei: Wenwu, 1991.
Bohutong shu zheng 白虎通書證. Compiled by Ban Gu 班固 (32–92 CE) et al., annotated by Wu Zeyu 吳則虞. Beijing: Zhonghua, 1994.
Bowuzhi 博物志. Attributed to Zhang Hua 張華 (232–300 CE). Sibu beiyao edition.
Cai zhonglang wen ji 蔡中郎文集. By Cai Yong 蔡邕 (133–192 CE). Congshu jicheng edition (rpt. Beijing: Zhonghua, 1991).
Chu xue ji 初學記. Edited by Xu Jian 徐堅 (659–729 CE). Beijing: Zhonghua, 1962.
Chuci fang cao pu 楚辭芳草譜. By Xie Ao 謝翺 (1249–1295). In Tao Zongyi 陶宗儀 (14th century) Shuofu 說郛 (120 jiu), juan 104. Rpt. Shanghai: Shangwu, 1927.
Chuci jin zhu 楚辭今注. Edited by Tang Bingzheng 湯炳正 et al. Shanghai: Shanghai guji, 1997.
Chunqiu fanlu yi zheng 春秋繁露義證. Edited by Su Yu 蘇輿. Beijing: Zhonghua, 1996.
Chunqiu Gongyang zhuan zhushu 春秋公羊傳注疏. Annotated by Xu Yan 徐彥 (Tang dynasty). In Shisanjing zhushu 十三經注疏 (collated by Ruan Yuan 阮元 [1764–1849]; rpt. Taizhong: Landeng, n.d.), vol. 7.
Chunqiu Guliang zhuan zhushu 春秋穀梁傳注疏. Annotated by Yang Shixun 楊士勛 (Tang dynasty). In Shisanjing zhushu, vol. 7.
Chunqiu yan Kong tu 春秋演孔圖, in Weishu jicheng, vol. 2.
Chunqiu yuan ming bao 春秋元命包, in Weishu jicheng, vol. 2.
Chunqiu Zuozhuan zhu 春秋左傳注. Annotated by Yang Bojun 楊伯峻. Beijing: Zhonghua, 1995.
Da Dai Liji jiegu 大戴禮記解詁. Attributed to Dai De 戴德 (fl. ca. 72 BCE), edited by Wang Pinzhen 王聘珍 . Beijing: Zhonghua, 1998.
Deng Xizi xin yi 鄧析子新譯. Edited by Liu Fuzeng 劉福增 and Xu Zhongliang 徐忠良 . Taipei: Sanmin shuju, 1997.
Dong guan Han ji 東觀漢記. Compiled by Liu Zhen 劉珍 (2nd century CE) et al. Sibu beiyao edition.
Du duan 獨斷. Compiled by Cai Yong. Congshu jicheng edition (Shanghai: Shangwu, 1935–40).
Dunhuang Xuanquan yue ling zhaotiao 敦煌懸泉月令詔條. Edited by Zhongguo wenwu Yanjiusuo and Gansu sheng wenwu kaogu Yanjiusuo . Beijing: Zhonghua, 2001.
Erya yi 爾雅翼. Compiled by Luo Yuan 羅願 (1136–84). Congshu jicheng edition.
Erya zhushu 爾雅注疏. Annotated by Xing Bing 邢昺 (932–1010 CE). In Shisanjing zhushu, vol. 8.
Fan Shengzhi shu jin shi 氾勝之書今釋. Compiled late 1st century BCE. Annotated by Shi Shenghan 石聲漢. Beijing: Kexue, 1959.
Fangyan jianshu 方言箋疏. Attributed to Yang Xiong 揚雄 (53 BCE–18 CE), compiled by Qian Yi 錢繹 (fl. ca. 1851), annotated by Li Fashun 李發舜 and Huang Jianzhong 黃建中. Beijing: Zhonghua, 1991.
Fengsu tongyi jiaozhu 風俗通義校注. By Ying Shao 應劭 (ca. 140–204 CE), annotated by Wang Liqi 王利器. Taipei: Mingwen shuju, 1988.
Guanju Qin Han mu jian du 關沮秦漢墓簡牘. Edited by Hubei sheng Jingzhou shi Zhou Liangyu qiao yizhi Bowuguan. Beijing: Zhonghua, 2001.
Guanzi jiaozhu 管子校注. Edited by Li Xiangfeng 黎翔鳳 . Beijing: Zhonghua, 2004.
Guanzi qingzhong pian xin quan 管子輕重篇新詮. Edited by Ma Feibai 馬非白 . Beijing: Zhonghua, 2004.
Guodian Chu mu zhujian 郭店楚墓竹簡. Edited by the Jingmenshi Bowuguan . Beijing: Wenwu, 1998.
Guoyu 國語. Shanghai: Guji, 1978.
Han Feizi jishi 韓非子集釋. Attributed to Han Fei 韓非 (d. 233 BCE); annotated by Chen Qiyou 陳奇猷. Gaoxiong: Fuwen, 1991.
Han jiu yi 漢舊儀. Collated by Wei Hong 衛宏 (1st century CE). Sibu beiyao edition.
Han shi waizhuan jishi 韓詩外傳集釋. Attributed to Han Ying 韓嬰 (fl. 150 BCE), annotated by Xu Weiyu 許維遹. Beijing: Zhonghua, 1980.
Hanshu 漢書. Compiled by Ban Gu 班固 (32–92 CE). Beijing: Zhonghua, 1962.
Heguanzi huijiao jizhu 鶡冠子彚校集注. Edited by Huang Huaixin 黃懷信. Beijing: Zhonghua, 2004.
Hou Han ji 後漢紀. By Yuan Hong 袁宏 (328–376 CE). In Zhang Lie 張烈 ed., Liang Han ji 兩漢紀. Beijing: Zhonghua, 2002.
Hou Hanshu 後漢書. Compiled by Fan Ye 范曄 (398–445 CE) et al. Beijing: Zhonghua, 1965.
Huainanzi honglie jijie 淮南子鴻烈集解. Edited by Liu Wendian 劉文典. Taipei: Wenshizhe, 1992.
Huangdi neijing suwen 黃帝内經素問. Edited by Wang Bing 王冰 (ca. 710–804 CE). Beijing: Renmin weisheng, 1978.
Jiao Shi Yilin zhu zi suoyin 焦氏易林逐字索引. Attributed to Jiao Gong 焦贑 (Eastern Han). Hong Kong: Shangwu, 1995.
Jing Chu sui shi ji jiaozhu 荊楚歲時記校注. Compiled by Zong Lin 宗懍 (d. ca. 565 CE), edited by Wang Yurong 王毓榮 . Taipei: Wenshizhe, 1988.
Jing fa 經法. Annotated by Mawangdui Han mu boshu zhengli xiaozu. Beijing: Wenwu, 1976.
Jing xue tonglun 經學通論. By Pi Xirui 皮錫瑞 (1850–1908). Beijing: Zhonghua, 1982.
Jinlouzi jiaozhu 金樓子校注. By Xiao Yi 蕭繹 (508–555 CE), annotated by Xu Deping 許德平. Taipei: Jiaxin shuini gongsi wenhua jijinhui, 1969.
Jinwen Shangshu kaozheng 今文尚書考証. Compiled by Pi Xirui. Beijing: Zhonghua, 1989.
Jiu Tangshu 舊唐書. Compiled by Liu Xu 劉煦 (887–946 CE) et al. Beijing: Zhonghua, 1975.
Jiu zhang suan shu jiaozheng 九章算術校証. Edited by Li Jimin 李繼閔 . Shaanxi: Kexue jishu chubanshe, 1993.
Jiudian Chu jian 九店楚簡. Edited by Hubei sheng wenwu kaogu Yanjiusuo and Beijing daxue zhongwen Xi . Beijing: Zhonghua, 1999.
Kong Congzi 孔叢子. Attributed to Kong Fu 孔鮒 (Han). Congshu jicheng edition.
Kongzi jiayu 孔子家語. Annotated by Wang Su 王肅 (195–256 CE). Sibu beiyao edition.
Lüshi chunqiu jiaoshi 呂氏春秋校釋. Compiled under the auspices of Lü Buwei 呂不韋 (290–235 BCE). Annotated by Chen Qiyou 陳奇猷. Shanghai: Xuelin, 1995.
Laozi jiaoshi 老子校釋. Edited by Zhu Qian 朱謙 . Beijing: Zhonghua, 1996.
Li han wen jia 禮含文嘉, in Weishu jicheng.
Li jing shi li 禮經釋例. By Ling Tingkan 凌廷堪 (1757–1809), annotated by Peng Lin 彭林. Taipei: Zhongyang yanjiuyuan Zhongguo wenzhe yanjiu suo guji zhengli congkan, 2002.
Li shi 隸釋 (Li xu 隸續). Compiled by Hong Gua 洪适 (fl. ca. 1166 CE). Beijing: Zhonghua, 1985.
Li shu 禮書. Compiled by Chen Xiangdao 陳祥道 (fl.1053–1093 CE). Siku quanshu zhenben wu ji 四庫全書珍本五集 ed.; Taipei: Shangwu: 1974.
Liang Han bowen 兩漢博聞. Compiled by Yang Kan 楊侃 (fl. ca. 1017 CE). Congshu jicheng edition.
Lienü zhuan 列女傳. Attributed to Liu Xiang 劉向 (ca. 77–6 BCE). Sibu beiyao edition.
Liezi jishi 列子集釋. Edited by Yang Bojun. Beijing: Zhonghua, 1996.
Liji jijie 禮記集解. Edited by Sun Xidan 孫希旦 . Beijing: Zhonghua, 1995.
Liji zhushu 禮記注疏. Annotated by Kong Yingda 孔穎達 (574–648 CE). In Shisanjing zhushu, vol. 5.
Liu Hedong ji 柳河東集. By Liu Zongyuan 劉宗元 (773–819 CE). Beijing: Zhonghua, 1958.
Longgang Qin jian 龍崗秦簡. Edited by Zhongguo wenwu Yanjiusuo and Hubei sheng wenwu kaogu Yanjiusuo . Beijing: Zhonghua 2001.
Lunheng jiaoshi 論衡校釋. Edited by Huang Hui 黃暉 , with commentary by Liu Pansui 劉盼遂. Beijing: Zhonghua, 1990.
Lunyu yi zhu 論語譯注. Edited by Yang Bojun . Beijing: Zhonghua, 2000.
Lunyu zhushu 論語注疏. Annotated by Xing Bing 邢昺 (932–1010 CE). In Shisanjing zhushu, vol. 8.
Mao shi zhengyi 毛詩正義. Annotated by Kong Yingda et al. In Shisanjing zhushu, vol. 2.
Mawangdui Han mu boshu 馬王堆漢墓帛書. Edited by Mawangdui Han mu boshu zhengli Xiaozu , 4 vols. Beijing: Wenwu, 1980–85.
Mengzi zhengyi 孟子正義. Edited by Jiao Xun 焦循. Beijing: Zhonghua, 1996.
Mozi jiangu 墨子閒詁. Edited by Sun Yirang 孫詒讓 . Beijing: Zhonghua, 2001.
Mu Tianzi zhuan 穆天子傳. Attributed to Guo Pu 郭璞 (276–324 CE). Sibu beiyao edition.
Qianfu lun 潛夫論. Compiled by Wang Fu 王符 (90–165 CE). Annotated by Wang Jipei 汪繼培 (b. 1775 CE). Shanghai: Guji, 1978.
Qimin yaoshu 齊民要術. Compiled by Jia Sixie 賈思勰 (ca. 535 CE), annotated by Shi Shenghan. Beijing: Kexue, 1957.
Qu Yuan ji jiaozhu 屈原集校注. Annotated by Jin Kaicheng 金開誠 et al. Beijing: Zhonghua, 1996.
Quan Han fu 全漢賦. Collated by Fei Zhengang 費振剛 et al. Beijing: Beijing daxue, 1997.
Quan Han Sanguo Jin Nanbeichao shi 全漢三國晉南北朝詩. Edited by Ding Fubao 丁福保, 2 vols. Shanghai: Zhonghua, 1959.
Quan shanggu Sandai Qin Han Sanguo Liuchao wen 全上古三代秦漢三國六朝文. Compiled by Yan Kejun 嚴可均 (1765–1837). Beijing: Zhonghua, 1965.
Ren wu zhi 人物志. By Liu Shao 劉卲 (3rd century CE). Congshu jicheng edition.
Ri zhi lu 日知祿 (Yuan chao ben 原抄本). By Gu Yanwu 顧炎武 (1613–1682). Taipei: Minglun chubanshe, 1970.
Sanfu huangtu jiaozhu 三輔黃圖校注. Edited by He Qinggu 何清谷. Xian: San Qin chubanshe, 1998, 2nd ed.
Sanguo zhi 三國志. Compiled by Chen Shou 陳壽 (233–297 CE). Beijing: Zhonghua, 1959.
Shang jun shu zhuizhi 商君書錐指. Edited by Jiang Lihong 蔣禮鴻 . Beijing: Zhonghua, 1996.
Shanghai bowuguan cang Zhanguo Chu zhushu 上海博物館藏戰國楚竹書. Edited by Ma Chengyuan 馬承源. 7 vols. Shanghai: Shanghai guji, 2001–.
Shangshu da zhuan 尚書大傳. Attributed to Fu Sheng 伏勝 (fl. 250–175 BCE), commentary by Zheng Xuan 鄭玄 (127–200 CE), annotated by Chen Shouqi 陳壽祺 (1771–1834). Congshu jicheng edition (Shanghai: Shangwu, 1935–40).
Shangshu jin gu wen zhushu 尚書今古文注疏, by Sun Xingyan 孫星衍 (1753–1818). Beijing: Zhonghua, 2004.
Shangshu zhengyi 尚書正義. Annotated by Kong Yingda 孔穎達 (574–648 CE) et al. In Shisanjing zhushu, vol. 1.
Shanhaijing jiaozhu 山海經校注. Annotated by Yuan Ke 袁珂. Shanghai: Guji, 1980.
Shen jian 申鋻. By Xun Yue 荀悅 (148–209 CE). Sibu beiyao edition.
Shenzi 申子. Text fragments in H.G. Creel, Shen Pu-Hai. A Chinese Political Philosopher of the Fourth Century B.C. Chicago: University of Chicago Press, 1974.
Shi ji zhuan 詩集傳. Compiled by Zhu Xi 朱熹 (1130–1200 CE). Beijing: Zhonghua, 1958.
Shi ming shu zheng bu 釋名疏證補. Compiled by Liu Xi 劉熙 (d. ca. 219 CE), annotated by Wang Xianqian 王先謙 (1842–1918). Beijing: Zhonghua, 2008.
Shiji 史記. Begun by Sima Tan 司馬談 (d. 112 BCE), primarily composed by Sima Qian 司馬遷 (ca. 145–ca. 86 BCE). Beijing: Zhonghua, 1959.
Shizi yizhu 尸子譯注. Attributed to Shi Jiao 尸佼 (4th century BCE), edited by Zhu Hailei 朱海雷. Shanghai: Shanghai guji, 2006.
Shu xue 述學 (bu yi 補遺). By Wang Zhong 王中 (1745–94). Congshu jisheng edition. Beijing: Zhonghua, 1991.
Shuihudi Qin mu zhujian 睡虎地秦墓竹簡. Edited by Shuihudi Qin mu zhujian zhengli Xiaozu . Beijing: Wenwu, 1991; rpt. 2001.
Shuijing zhu jiaoshi 水經注校釋. Compiled by Li Daoyuan 酈道元 (d. 527 CE), edited by Chen Qiaoyi 陳橋驛 . Hangzhou: Hangzhou daxue chubanshe, 1999.
Shuowen jiezi zhu 說文解字注. Annotated by Duan Yucai 段玉裁 (1735–1815). Shanghai: Shanghai guji, 1983.
Shuoyuan jiaozheng 說苑校證. Attributed to Liu Xiang, annotated by Xiang Zonglu 向宗魯. Beijing: Zhonghua, 2000.
Si min yue ling jiaozhu 四民月令校注. Compiled by Cui Shi 崔寔 (ca. 103–171 CE). Edited by Shi Shenghan 石聲漢 . Beijing: Zhonghua, 1965.
Si shi zuan yao jiaoshi 四時纂要校釋. Attributed to Han E 韓鄂 (ca. 750 CE), edited by Miao Qiyu 繆啓愉 . Beijing: Nongye chubanshe, 1981.
Si shu zhangju ji zhu 四書章句集注. By Zhu Xi 朱熹 (1130–1200). Beijing: Zhonghua, 2001.
Sima Fa 司馬法 (compiled 4th century BCE). Sibu beiyao edition.
Songshu 宋書. Compiled by Shen Yue 沈約 (441–513 CE). Beijing: Zhonghua, 1974.
Suishu 隋書. Compiled by Wei Zheng 魏徵 (580–643 CE). Beijing: Zhonghua, 1973.
Sunzi bingfa xin zhu 孫子兵法新注. Beijing: Zhonghua, 1996.
Tai Gong liu tao jinzhu jinyi 太公六韜今註今譯. Annotated by Xu Peigen 徐培根. Taipei: Taiwan shangwu, 1993.
Taiping yulan 太平御覽. Compiled by Li Fang 李昉 (925–996 CE) et al. Sibu congkan edition.
Tian zhong ji 天中記. Compiled by Chen Yaowen 陳耀文 (fl. 1550 CE). Taipei: Wenhai chubanshe, 1964.
Weishu jicheng 緯書集成. Compiled by Yasui Kōzan 安居香山 and Nakamura Shōhachi 中村璋八. Shijiazhuang: Hebei renmin, 1994. Translation of Jūshū isho shūsei. Tokyo: Meitoku shuppansha, 1988.
Wenxuan 文選. Compiled by Xiao Tong 蕭統 (ca. 501–531 CE), commentary by Li Shan 李善 (Tang). Shanghai: Guji, 1986.
Wenyuan yinghua 文苑英華. Edited by Li Fang 李昉 (925–996 CE) et al. Taipei: Huawen shuju, 1965–67.
Wenzi shu yi 文子疏義. Edited by Wang Liqi 王利器. Beijing: Zhonghua, 2000.
Wu gao jie 五誥解. By Yang Jian 楊簡 (1141–1226 CE). Congshu jicheng edition.
Wu Yue chunqiu 吳越春秋. Annotated by Zhou Shengchun 周生春. Shanghai: Shanghai Guji, 1997.
Wu za zu 五雜組. Compiled by Xie Zhaozhe 謝肇淛 (1567–1624). Shanghai: Shanghai shudian, 2009.
Wuzi 吳子. Attributed to Wu Qi 吳起 (ca. 440–ca. 361 BCE). Zhuzi jicheng edition; Beijing: Zhonghua, 1954.
Xi Han huiyao 西漢會要. By Xu Tianlin 徐天麟 (fl. ca. 1205 CE). Shanghai: Renmin, 1977.
Xi jing za ji jiaozhu 西京雜記校註. Edited by Xiang Xinyang 向新陽 and Liu Keren 劉克任. Shanghai: Shanghai guji, 1991.
Xian Qin Han Wei Jin Nanbei chao shi 先秦漢魏晉南北朝詩. Compiled by Lu Qinli 逯欽立 (1910–73), 3 vols. Beijing: Zhonghua, 1983.
Xincai Geling Chu mu 新蔡葛陵楚墓. Edited by the Hunan sheng wenwu kaogu Yanjiusuo . Zhengzhou: Daxiang chubanshe, 2003.
Xinlun 新論. Attributed to Huan Tan 桓譚 (43 BCE–28 CE). Sibu beiyao edition.
Xinshu jiaozhu 新書校注. Compiled by Jia Yi 賈誼 (201–168 BCE), edited by Yan Zhenyi 閻振益 and Zhong Xia 鍾夏 . Beijing: Zhonghua, 2000.
Xinxu jiaoshi 新序校釋. Attributed to Liu Xiang, annotated by Shi Guangying 石光瑛. Beijing: Zhonghua, 2001.
Xinyu jiaozhu 新語校注. Attributed to Lu Jia 陸賈 (3rd–2nd century BCE), edited by Wang Liqi 王利器 . Beijing: Zhonghua, 1986.
Xunzi jijie 荀子集解 Annotated by Wang Xianqian 王先謙 (1842–1918). Beijing: Zhonghua, 1988.
Yantie lun jiaozhu 鹽鐵論校注. Compiled by Huan Kuan 桓寬 (1st century BCE), annotated by Wang Liqi. Beijing: Zhonghua, 1996.
Yanzi chunqiu jishi 晏子春秋集釋. Annotated by Wu Zeyu 吳則虞. Beijing: Zhonghua, 1962.
Yi Zhoushu huijiao jizhu 逸周書彚校集注. Compiled by Huang Huaixin 黃懷信, Zhang Maorong 張懋鎔 and Tian Xudong 田旭東. Shanghai: Shanghai guji, 1995.
Yili tonglun 儀禮通論. Compiled by Yao Jiheng 姚際恒 (fl. ca. 1699), edited by Chen Zuwu 陳祖武. Beijing: Zhongguo shehui kexue, 1998.
Yili yizhu 仪礼译注. Edited by Yang Tianyu 杨天宇. Shanghai: Shanghai guji, 2004.
Yili zhushu 儀禮注疏. Annotated by Jia Gongyan 賈公彥 (fl. 650 CE). In Shisanjing zhushu, vol. 4.
Yiwen leiju 藝文類聚. Compiled by Ouyang Xun 歐陽詢 (557–641 CE) et al., 2 vols. Kyoto: Chūbun, 1980.
Yuding lidai fu hui 御定歴代賦彚. By Chen Yuanlong 陳元龍 (1652–1736). Siku quanshu zhenben jiu ji edition (Taipei, 1978–1979).
Yue jue shu 越絕書. Compiled 1st century CE. Sibu beiyao edition.
Yuefu shi ji 樂府詩集. Compiled by Guo Maoqian 郭茂倩 (ca. 1150–1200 CE), 4 vols. Beijing: Zhonghua, 1979.
Yunmeng Longgang Qin jian 雲夢龍崗秦簡. Edited by Liu Xinfang 劉信芳 and Liang Zhu 梁柱. Beijing: Kexue, 1997.
Zhangjiashan Han mu zhujian 張家山漢墓竹簡 (二四七號墓). Edited by Zhangjiashan 247 hao Han mu zhujian zhengli xiao Zu . Beijing: Wenwu, 2001.
Zhanguo ce 戰國策. Compiled by Liu Xiang. Shanghai: Guji, 1995.
Zhong lun 中論. By Xu Gan 徐幹 (170–217 CE). In John Makeham tr., Balanced Discourses. New Haven, CT: Yale University Press, 2002.
Zhongyong 中庸. In Liji zhushu. Shisanjing zhushu edition, vol. 5.
Zhou guan ji zhu 周官集注. By Fang Bao 方苞 (1668–1749) et al., in Qingdai gaoben baizhong huikan 清代稿本百種彚刊, vol. 8. Taipei: Wenhai chubanshe, 1974.
Zhouli zhengyi 周禮正義. Annotated by Sun Yirang 孫詒讓 (1848–1908). Beijing: Zhonghua, 1987.
Zhouyi zhengyi 周易正義. Annotated by Kong Yingda et al. Shisanjing zhushu edition.
Zhuangzi jishi 莊子集釋. Annotated by Guo Qingfan 郭慶藩 (1844–97). Taipei: Guanya, 1991.
Allan, Sarah (1981). The Heir and the Sage: Dynastic Legend in Early China. Taipei: Chinese Materials Center.
Allan, Sarah (1997). The Way of Water and Sprouts of Virtue. Albany: State University of New York Press.
Anderson, E.N. (1988). The Food of China. New Haven, CT: Yale University Press.
Ariel, Yoav (1996). K'ung-Ts'ung-Tzu. A Study and Translation of Chapters 15–23 with a Reconstruction of the Hsiao Erh-ya Dictionary. Leiden: E.J. Brill.
Armstrong, David E. (1998). Alcohol and Altered States in Ancestor Veneration Rituals of Zhou Dynasty China and Iron Age Palestine. Lewiston, NY: Mellen.
Barbieri-Low, Anthony (2001). “The organization of imperial workshops during the Han dynasty.” Ph.D. dissertation, Princeton University.
Barbieri-Low, Anthony (2007). Artisans in Early Imperial China. Seattle: University of Washington Press.
Bielenstein, Hans (1980). The Bureaucracy of Han Times. Cambridge: Cambridge University Press.
Billeter, Jean François (2002). Leçons sur Tchouang-tseu. Paris: Éditions Allia.
Bilsky, Lester (1975). The State Religion of Ancient China. Asian Folklore & Social Life Monographs 70, 2 vols. Taipei: The Orient Culture Service.
Bodde, Derk (1975). Festivals in Classical China: New Year and other annual observances during the Han dynasty, 206 B.C. – A.D. 220. Princeton: Princeton University Press.
Boileau, Gilles (1998–1999). “Some Ritual Elaborations on Cooking and Sacrifice,” Early China 23–4, 89–123.
Boileau, Gilles (2006). “Conferring Meat in Archaic China: Between Reward and Humiliation,” Asiatische Studien 60.4 (2006), 737–72.
Bottéro, Françoise (2002). “Revisiting the wén and the zì: The Great Chinese Character Hoax,” Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities 74, 14–33.
Broman, Sven (1961). “Studies on the Chou Li,” Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities 33, 1–88.
Brooks, E. Bruce and A. Taeko (2002). “The Nature and Historical Context of the Mencius,” in Alan K.L. Chan ed., Mencius: Contexts and Interpretations (Honululu: University of Hawaii Press), 242–81.
Brown, Miranda (2007). The Politics of Mourning in Early China. Albany: State University of New York Press.
Bujard, Marianne (1998). “Le culte du Joyau de Chen: culte historique, culte vivant,” Cahiers d'Extrême-Asie 10, 131–82.
Bujard, Marianne (2000). Le Sacrifice au Ciel dans la Chine Ancienne. Théorie et Pratique sous les Han Occidentaux. Paris: École Française d'Extrême-Orient.
Burkert, Walter (1983). Tr. Peter Bing. Homo Necans: The Anthropology of Ancient Greek Sacrificial Ritual and Myth. Berkeley: University of California Press.
Burkert, Walter (1996). Creation of the Sacred. Tracks of Biology in Early Religions. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Bynum, C.W. (1987). Holy Feast and Holy Fast: The Religious Significance of Food to Medieval Women. Berkeley: University of California Press.
Cai Feng 蔡鋒 (1997). “Zhouli yinshi zhidu shulüe” 周禮飲食制度述略, Qinghai Shifan daxue xuebao 3, 50–6.
Campany, Robert F. (2005a). “Eating Better than Gods and Ancestors,” in Sterckx (2005), 96–122.
Campany, Robert F. (2005b). “The Meanings of Cuisines of Transcendence in Late Classical and Early Medieval China,” T'oung Pao 91 (1–3), 1–57.
Cao Jiandun 曹建敦 (2008). “Zhou dai jisi yong sheng li zhi kaolüe” 周代祭祀用牲禮制考略, Wenbo 3, 18–21.
Cao Shenggao 曹胜高 (2006). Han fu yu Han dai zhidu 汉赋与汉代制度. Beijing: Beijing daxue chubanshe.
Carlin, Martha and Joel T. Rosenthal (eds.) (1998). Food and Eating in Medieval Europe. London: Hambledon.
Chūbachi Masakazu 中鉢雅量 (1989). Chūgoku no saishi to bungaku 中國の祭祀と文學. Tokyo: Tōyōgaku sōshō 東洋學叢書 36.
Chalier, Catherine (1995). Sagesse des sens: le regard et l'écoute dans la tradition hébraïque. Paris: Albin Michel.
Chang Jincang 常金倉 (1993). Zhou dai li su yanjiu 周代禮俗研究. Taipei: Wenjin.
Chang, Kwang-chih (1976). Early Chinese Civilization: Anthropological Perspectives. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Chang, Kwang-chih (ed.) (1977). Food in Chinese Culture. Anthropological and Historical Perspectives. New Haven, CT: Yale University Press.
Chang, Taiping (1981). “The Ritual and Sacrificial Terms of the Shang Oracle Texts of the Period 1.” Ph.D. dissertation, University of Washington.
Chao Fulin 晁福林 (2001). Xian Qin minsu shi 先秦民俗史. Shanghai: Shanghai renmin.
Chard, Robert L. (1990). “Master of the Family: History and Development of the Chinese Cult of the Stove.” Ph.D. dissertation, University of California at Berkeley.
Chard, Robert L. (1999). “The Imperial Household Cults,” in Joseph McDermott ed., State and Court Ritual in China (Cambridge: Cambridge University Press), 237–66.
Chavannes, Édouard (1910a). Le T'ai Chan. Essai de monographie d'un culte chinois. Paris: E. Leroux.
Chavannes, Édouard (1910b). “Le Dieu du Sol dans la Chine Antique,” Appendix in Chavannes (1910a), 437–525.
Chen Hong 陳洪 (1987). “Xian Qin shiqi de lengcang he lengyin” 先秦時期的冷藏和冷飲, Zhongguo pengren 中國烹飪 7, 7–8.
Chen Mengjia 陳夢家 (1956). “Gu wenzi zhong zhi Shang Zhou jisi” 古文字中之商周祭祀, Yanjing xuebao 19, 91–155.
Chen Xuguo 陈戌国 (1991–1995; rpt.2002). Zhongguo li zhi shi 中国礼制史 (Changsha: Hunan jiaoyu chubanshe); vol. 1 (Xian Qin), vol. 2 (Qin Han), vol. 3 (Wei Jin Nanbei chao).
Ching, Julia and R.W.L. Guiso (eds.) (1991). Sages and Filial Sons. Mythology and Archaeology in Ancient China. Hong Kong: Chinese University Press, 1991.
Classen, Constance (1993). Worlds of Sense: Exploring the Senses in History and Across Cultures. London: Routledge.
Classen, Constance , David Howes , and Anthony Synnott (eds.) (1994). Aroma. The Cultural History of Smell. London: Routledge.
Cook, Constance A. (1995–1996). “Scribes, Cooks, and Artisans: Breaking Zhou Tradition,” Early China 20, 241–77.
Cook, Constance A. (2005). “Moonshine and Millet: Feasting and Purification Rituals in Ancient China,” in Sterckx (2005), 9–33.
Cook, Constance A. (2006). Death in Ancient China: The Tale of One Man's Journey. Leiden: E.J. Brill.
Cook, Scott (2002). “The Lüshi chunqiu and the Restoration of Philosophical Dissonance,” Harvard Journal of Asiatic Studies 62.2, 307–45.
Corbin, Alain (1986). The Foul and the Fragrant. Odor and the French Social Imagination. New York: Berg.
Csikszentmihalyi, Mark (2004). Material Virtue. Ethics and the Body in Early China. Leiden: E.J. Brill.
Dan Xianjin 單先進 (1989). “Lüelun xian Qin shiqi de bingzheng ji youguan yong bing de jige wenti” 略論先秦時期的冰政暨有關用冰的幾個問題, Nongye kaogu 1, 284–97.
Despeux, Cathérine (1999). “Le Dévoreur dévoré: De l'émincé de poisson cru, de ses délices et de ses méfaits,” Études Chinoises 18.1–2, 81–120.
Detienne, Marcel (1977). Tr. Janet Lloyd . The Gardens of Adonis: Spices in Greek Mythology. New Jersey: Humanities Press.
Detienne, Marcel and Jean-Pierre Vernant (1989). Tr. Paula Wissing . The Cuisine of Sacrifice among the Greeks. Chicago: University of Chicago Press.
Di Cosmo, Nicola (2002). Ancient China and Its Enemies. New York: Cambridge University Press.
Dietler, M. and Hayden B. (eds.) (2001). Feasts: Archaeological and Ethnographic Perspectives on Food, Politics, and Power. Washington and London: Smithsonian Institution Press.
Ding Bangyou 丁邦友 (2009). Han dai wu jia xin tan 漢代物價新探. Beijing: Zhongguo shehui kexue.
Ding Jin 丁进 (2008). Zhouli kaolun 周礼考论. Shanghai: Shanghai renmin.
Dobson, W.A.C.H (1962). Early Archaic Chinese. Toronto: University of Toronto Press.
Douglas, Mary (1972; rpt. 1999). “Deciphering a Meal,” Daedalus (Winter 1972); rpt. in Implicit Meanings (London: Routledge, 1999; 2nd ed.), 231–51.
Douglas, Mary (1999). Levithicus as Literature. Oxford: Oxford University Press.
Du Jinpeng 杜金鵬 , Jiao Tianlong 焦天龍 and Yang Zhefeng 楊哲峰 (1995). Zhongguo gudai jiu ju 中國古代酒具. Shanghai: Shanghai wenhua.
Dubs, Homer (1938). The History of the Former Han Dynasty, 3 vols. Baltimore: Waverly Press.
Durand, Jean-Louis (1986). Sacrifice et labour en Grèce ancienne: essai d'anthropologie religieuse. Paris: La Découverte.
Eberhard, Wolfram (1942). Lokalkulturen im Alten China, vol. 1. Leiden: E.J. Brill.
Ebner von Eschenbach, Silvia (2002). “Trees of Life and Trees of Death in China,” Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 152.2, 372–8.
Eno, Robert (2009). “Shang State Religion and the Pantheon of the Oracle Texts,” in John Lagerwey and Marc Kalinowski eds., Early Chinese Religion. Part One: Shang through Han (1250 BC-220 AD) (Leiden: E.J. Brill), 41–102.
Fairbank, Wilma (1972). Adventures in Retrieval: Han Murals and Shang Bronze Molds. Cambridge, MA: Harvard-Yenching Institute.
Falkenhausen, Lothar von (1999). “Late Western Zhou Taste,” Études Chinoises 18.1, 143–78.
Falkenhausen, Lothar von (2006). Chinese Society in the Age of Confucius (1000–250 BC). The Archaeological Evidence. Los Angeles: Cotsen Institute of Archaeology, University of California.
Farquhar, Judith (2002). Appetites: Food and Sex in Post-Socialist China. Durham, NC: Duke University Press.
Feeley-Harnik, Gillian (1994). The Lord's Table: The Meaning of Food in Early Judaism and Christianity. Washington, DC: Smithsonian Institution Press.
Feng Erkang 冯尔康 (2004). “Cong ‘Lunyu’, ‘Mengzi’ yinshi guifan shuodao Zhonghua yinshi wenhua” 从 ‘论语’ ‘孟子’ 饮食规范说道中华饮食文化, Shixue jikan 2, 1–6.
Frühauf, Manfred (2004). “Tribut und Geschenke im Mu Tianzi Zhuan,” Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 154, 173–200.
Fu Zhufu 傅筑夫 and Wang Yuhu 王毓瑚 , eds. (1982). Zhongguo jingji shi ziliao: Qin Han Sanguo bian 中国经济史资料:秦汉三国编. Beijing: Zhongguo shehui kexue, 1982.
Gao Wen 高文 (1997). Han bei jishi 漢碑集釋. Kaifeng: Henan daxue.
Garnsey, Peter (1999). Food and Society in Classical Antiquity. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
Geaney, Jane (2002). On the Epistemology of the Senses in Early Chinese Thought. Honolulu: University of Hawaii Press.
Ghiglione, Anna (1999). La pensée chinoise ancienne et l'abstraction. Paris: Éditions You-Feng.
Giele, Enno (2006). Imperial Decision-Making and Communication in Early China. A Study of Cai Yong's Duduan. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.
Goodrich, Chauncey S. (1957). “The Nine Bestowals during the Han-Wei period: a study of ritual donation as a prelude to dynastic change”. Ph.D. dissertation, University of California at Berkeley.
Goossaert, Vincent (2005). L'Interdit du Boeuf en Chine: Agriculture, éthique et sacrifice. Paris: Collège de France, Institut des Hautes Études Chinoises.
Graham, Angus C. (1991). The Book of Lieh-Tzu. London: Mandala.
Graham, Angus C. (2001). Chuang-Tzu. The Inner Chapters. Indianapolis, IN and Cambridge: Hackett.
Graziani, Romain (2005). “When Princes Awake in Kitchens: Zhuangzi's Rewriting of a Culinary Myth,” in Sterckx (2005), 62–74.
Graziani, Romain (2006). Fictions Philosophiques du “Tchouang-tseu”. Paris: Gallimard.
Guo Bonan 郭伯南 (1989). “Cang bing yu bing zang” 藏冰與冰藏, Zhongguo pengren 8, 10–12.
Guo Moruo 郭沫若 (1982). “Gudai yong sheng zhi zui gao jilu” 古代用牲之最高紀錄, in Guo Moruo quan ji 郭沫若全集 (Lishi bian 歷史編) (Beijing: Renmin, 1982), vol. 1, 299–301.
Han guan Yi 漢官儀. Attributed to Ying Shao. Sibu beiyao edition.
Harada Yoshito 原田淑人 (1937). Kan Rikuchō no fukushoku 漢六朝の服飾. Tokyo: Tōyō bunko.
Harper, Donald (1984). “Gastronomy in Ancient China – Cooking for the Sage King,” Parabola 9.4, 38–47.
Harper, Donald (1998). Early Chinese Medical Literature: The Mawangdui Medical Manuscripts. London: Kegan Paul International.
Harper, Donald (2001). “Iatromancy, diagnosis, and prognosis in Early Chinese Medicine,” in Elisabeth Hsu ed., Innovation in Chinese Medicine (Cambridge: Cambridge University Press), 99–120.
Harper, Donald (2004). “The Cookbook and Gastronomy in Ancient China: The Evidence from Huxishan and Mawangdui.” Paper presented at the International Symposium Commemorating the Thirtieth Anniversary of the Excavation of the Han Tombs at Mawangdui; Changsha, August 2004.
Harvey, Susan (2006). Scenting Salvation: Ancient Christianity and the Olfactory Imagination. Berkeley: University of California Press.
Hawkes, David (1985). The Songs of the South. Harmondsworth: Penguin Books.
Hayashi Minao 林巳奈夫 (1975). “Kandai no inshoku” 漢代の飲食, Tōhō gakuhō 48, 1–98.
He Pingli 何平立 (2003). Xun shou yu feng shan 巡狩与封禅. Jinan: Qi Lu shu she.
Holzman, Donald (1986). “The Cold Food Festival in Early Medieval China,” Harvard Journal of Asiatic Studies 46.1, 52–79.
Howes, D. (ed.) (1991). The Varieties of Sensory Experience: A Sourcebook in the Anthropology of the Senses. Toronto: University of Toronto Press.
Hsu, Cho-yun (1980). Han Agriculture: The Formation of Early Chinese Agrarian Economy. Seattle & London: University of Washington Press.
Hu Jiacong 胡家聪 (2003). Guanzi xin tan 管子新探. Beijing: Zhongguo shehui kexue.
Hu Xinli 胡新立 (2008). Zoucheng Han hua xiangshi 鄒城漢畫像石. Beijing: Wenwu chubanshe.
Hua Mei 华梅 (2001). Fushi yu Zhongguo wenhua 服饰与中国文化. Beijing: Renmin chubanshe.
Hua Yougen 華友根 (1998). Xi Han li xue xin lun 西漢禮學新論. Shanghai: Shanghai shehui kexue yuan.
Huang Hsing-tsung (2000). “Fermentations and Food Science,” in Joseph Needham, Science and Civilisation in China, vol. 6, Part V (Biology and Biological Technology). Cambridge: Cambridge University Press.
Huang Jingui 黃金貴 (2005). “ ‘Geng’, ‘tang’ biankao” 羹湯辨考, Huzhou Shifan Xueyuan xuebao 27 (6), 1–7.
Huang Jingui and Hu Lizhen 胡麗珍 (2005). “Ping Wang Li de ‘geng, tang’ shuo” 評王力的羹湯說, Zhejiang daxue xuebao 35 (1), 64–71.
Huang Junjie 黃俊傑 (2004). “Zhongguo gudai de nianling guan yu yinshi xiguan: Mengzi ‘Qishizhe ke yi shi rou’ de lishi kaocha,” 中國古代的年齡觀與飲食習慣: ‘孟子’‘七十者可以食肉’的歷史考察, in Di ba jie Zhongguo yinshi wenhua xueshu yantaohui lunwen ji 第八屆中國飲食文化學術研討會論文集 (Taipei: Zhongguo yinshi wenhua jijinhui), 55–63.
Hubert, Henri and Marcel Mauss (1898; 1964). Sacrifice: Its Nature and Function. Tr. W.D.Hall . London: Cohen & West.
Hulsewé, A.F.P. (1985). Remnants of Ch'in Law. Leiden: E.J. Brill.
Hunan Nongxueyuan (eds.) (1978). Changsha Mawangdui yihao Han mu chutu dongzhiwu biaoben de yanjiu 長沙馬王堆一號漢墓出土動植物標本的研究. Beijing: Wenwu.
Ikeda Suetoshi 池田末利 (1981). Chūgoku kodai shūkyōshi kenkyū: Seido to shisō 中國古代宗教史研究: 制度と思想. Tokyo: Tōkai daigaku shuppankai.
Isager, Signe (1992). “Sacred Animals in Classical and Hellenistic Greece,” in Tullia Linders and Brita Alroth (eds.), The Economics of Cult in the Ancient Greek World (Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis; Boreas 21), 15–20.
Jameson, Michael H. (1988). “Sacrifice and Animal Husbandry in Classical Greece”, in C.R. Whittaker ed., Pastoral Economies in Classical Antiquity (Cambridge Philological Society, Supplementary Volume no. 14; Cambridge: Cambridge University Press), 87–119.
Jones, Martin (2007). Feast. Why Humans Share Food. Oxford: Oxford University Press.
Jullien, François (1985). La Valeur Allusive. Des Catégories Originales de l'Interprétation Poétique dans la Tradition Chinoise. Paris: École Française d'Extrême-Orient, vol. 144.
Jullien, François (1991). Éloge de la Fadeur. Paris: Philippe Picquier.
Karlgren, Bernhard (1946). “Legends and Cults in Ancient China,” Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities 18, 199–365.
Karlgren, Bernhard (1968). “Some Sacrifices in Chou China,” Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities 40, 1–31.
Kern, Martin (1997). Die Hymnen der chinesischen Staatsopfer: Literatur und Ritual in der politischen Repräsentation von der Han-Zeit bis zu den Sechs Dynastien. Stuttgart: Franz Steiner.
Kern, Martin (2000a). The Stele Inscriptions of Ch'in Shih-huang. New Haven, CT: American Oriental Series.
Kern, Martin (2000b). “Shi Jing Songs as Performance Texts: A Case Study of ‘Chu ci’ (Thorny Caltrop),” Early China 25, 49–111.
Kern, Martin (2009). “Bronze Inscriptions, the Shijing and the Shangshu: The Evolution of the Ancestral Sacrifice during the Western Zhou,” in John Lagerwey and Marc Kalinowski eds., Early Chinese Religion. Part One: Shang Through Han (1250 BC- 220 AD) (Leiden: E.J. Brill), 143–200.
Kieschnick, John (2005). “Buddhist Vegetarianism in China,” in Sterckx ed. (2005), 186–212.
Kleeman, Terry (1984). “Land contracts and related documents,” in Chūgoku no shūkyō, shisō to kagaku: Makio Ryōkai hakushi shōju ki'nen ronshū 中國の宗教, 思想と科學: 牧尾良海博士頌壽紀念論集 (Tokyo: Kokusho Kankōkai), 1–34.
Kleeman, Terry (1994). “Licentious Cults and Bloody Victuals: Sacrifice, Reciprocity, and Violence in Traditional China,” Asia Major (New Series) 7.1, 185–211.
Kleeman, Terry (2005). “Feasting without the Victuals: the Evolution of the Daoist Communal Kitchen,” in Sterckx ed. (2005), 140–62.
Knapp, Keith (1995). “The Ru Interpretation of Xiao,” Early China 20, 195–222.
Knechtges, David R. (1982) vol. 1, (1987) vol. 2, (1996) vol. 3. Wen xuan or Selections of Refined Literature. Princeton: Princeton University Press.
Knechtges, David R. (1986). “A Literary Feast: Food in Early Chinese Literature,” Journal of the American Oriental Society 106.1, 49–63.
Knechtges, David R. (2002). “Gradually Entering the Realm of Delight: Food and Drink in Early Medieval China,” in Knechtges, Court Culture and Literature in Early China (Aldershot: Variorum, 2002), 229–39.
Knoblock, John (1988) vol. 1, (1990) vol. 2, (1994) vol. 3. Xunzi. A Translation and Study of the Complete Works. Stanford: Stanford University Press.
Knoblock, John and Riegel, Jeffrey (2000). The Annals of Lü Buwei. A Complete Translation and Study. Stanford: Stanford University Press.
Kong Linggu 孔令糓 (1940). “Lun she ji” 論社稷, Shuowen yuekan 2, 25–35.
Korsmeyer, Carolyn (1999). Making Sense of Taste: Food and Philosophy. Ithaca, NY: Cornell University Press.
Kramers, R.P. (1950). K'ung Tzu Chia Yü. Leiden: E.J. Brill.
Kryukov, Vassili (1995). “Symbols of Power and Communication in Pre-Confucian China. On the anthropology of de, preliminary assumptions,” Bulletin of the School of Oriental and African Studies 58.2, 314–33.
Lai Guolong (2002). “The Baoshan Tomb: Religious Transitions in Art, Ritual, and Text during the Warring States Period (480–221 BCE)”. Ph.D. dissertation, University of California, Los Angeles.
Lai Guolong (2003). “The Diagram of the Mourning System from Mawangdui,” Early China 28, 43–99.
Lan Jiayun 兰甲云 and Chen Xuguo 陈戌国 (2006). “Jiu ge jisi xingzhi bianxi” 九歌祭祀性质辨析, Xibei Shi daxue bao 西北师大学报, 43.3, 75–7.
Lau, D.C (1970). Mencius. Harmondsworth: Penguin.
Leblanc, Charles (2000). Le Wen zi à la lumière de l'histoire et de l'archéologie. Montréal: Les Presses de l'Université de Montréal.
Legge, James (rpt. 1967). Li Chi: Book of Rites. New York: University Books, 2 vols.
Legge, James (rpt. 1992). The Shoo King. Taipei: SMC Publishing.
Levi, Jean (1983). “L'abstinence des céréales chez les taoïstes,” Études Chinoises 1, 3–47.
Levi, Jean (2009). “The Rite, the Norm, and the Dao: Philosophy of Sacrifice and Transcendence of Power in Ancient China,” in John Lagerwey and Marc Kalinowski eds., Early Chinese Religion. Part One: Shang through Han (1250 BC–220 AD)(Leiden: E.J. Brill), 645–92.
Lewis, Mark Edward (1990). Sanctioned Violence in Early China. Albany: State University of New York Press.
Lewis, Mark Edward (1999a). Writing and Authority in Early China. Albany: State University of New York Press.
Lewis, Mark Edward (1999b). “The Feng and Shan Sacrifices of Emperor Wu of the Han,” in Joseph McDermott ed., State and Court Ritual in China (Cambridge: Cambridge University Press), 50–80.
Lewis, Mark Edward (2006a). The Construction of Space in Early China. Albany: State University of New York Press.
Lewis, Mark Edward (2006b). The Flood Myths of Early China. Albany: State University of New York Press.
Li Anzhai 李安宅 (1933). Yili yu Liji zhi shehuixue de yanjiu 儀禮與禮記之社會學的研究. Shanghai: Shangwu.
Li Daohe 李道和 (2002). “Qianren dui hanshi xisu de jieshuo ji qi neizai maodun” 前人對寒食習俗的解説及其内在矛盾, Minzu yishu yanjiu 民族藝術研究 5, 39–44.
Li Hu 黎虎 (1997). Han Tang yinshi wenhua shi 漢唐飲食文化史. Beijing: Beijing Shifan daxue.
Li Ling 李零 (2000). Zhongguo fangshu xu kao 中國方术续考. Beijing: Dongfang chubanshe.
Li Rusen 李如森 (2003). Han dai sangzang lisu 汉代丧葬礼俗. Shenyang: Shenyang chubanshe.
Li Song 李松 (2001). Han dai renwu diaoke yishu 汉代人物雕刻艺术. Changsha: Hunan meishu chubanshe.
Li Xueqin 李学勤 (2001). “Fangmatan jian zhong de zhiguai gushi” 放马滩简中的志怪故事, in Jianbo yiji yu xueshu shi 简帛佚籍与学术史 (Nanchang: Jiangsu jiaoyu chubanshe), 167–75.
Li Zehou 李澤厚 and Liu Gangji 劉綱紀 (1984). Zhongguo meixue shi 中國美學史. Beijing: Zhongguo shehui kexue.
Li Zeming 李则鸣 (2004). Xian Qin Qin Han jingji wenhua shilüe 先秦秦汉经济文化史略. Wuhan: Changjiang wen yi chubanshe.
Li Zhenhong 李振宏 (2003). Juyan Han jian yu Han dai shehui 居延汉简与汉代社会. Beijing: Zhonghua.
Li, Feng (2006). Landscape and Power in Early China. The Crisis and Fall of the Western Zhou 1045–771 BC. Cambridge: Cambridge University Press.
Li, Feng (2008). Bureaucracy and the State in Early China. Governing the Western Zhou. Cambridge: Cambridge University Press.
Li, Wai-yee (2007). The Readability of the Past in Early Chinese Historiography. Cambridge, MA: Harvard University Asia Center.
Lin Naishen 林乃燊 (1989). Zhongguo yinshi wenhua 中國飲食文化. Shanghai: Shanghai renmin.
Lin Naishen 林乃燊 (1997). Zhongguo gudai yinshi wenhua 中國古代飲食文化. Beijing: Shangwu yinshuguan, 1997.
Lin Wenrui 藺文銳 (2003). “Kongzi yu guzhe” 孔子與瞽者, Kongzi yanjiu 1, 110–13.
Lin Yaozeng 林耀曾 (1977). Zhouli fushui kao 周禮賦稅考. Taipei: Xuehai.
Lin Yutang (1937; rpt. 2001). The Importance of Living. Singapore: Cultured Lotus.
Liu Feng 劉丰 (2003). Xian Qin li xue sixiang yu shehui de zhenghe 先秦礼学思想與社会的整合. Beijing: Zhongguo renmin daxue.
Liu Jinhua 刘金华 (2008). “Han dai wu jia kao, yi Han jian wei zhongxin” 汉代物价考:以汉简为中心, Wenbo 2, 27–33.
Liu Wenying 劉文英 (1985). Zhongguo gudai yishi guannian de chansheng he fazhan 中國古代意識觀念的產生和發展. Shanghai: Renmin.
Liu Xingjun 劉興均 (2001). Zhouli ming wu ci yanjiu 周禮名物詞研究. Chengdu: Ba-Shu shushe.
Liu Yu 劉雨 (1989). “Xi Zhou jin wen li de ji zu li” 西周金文裏的祭祖禮, Kaogu xuebao 4, 495–522.
Liu, Carry Y. , Michael Nylan , and Anthony Barbieri-Low (eds.) (2005). Recarving China's Past: Art, Archaeology, and Architecture of the “Wu Family Shrines.” New Haven, CT: Yale University Press.
Lo, Vivienne (2005). “Pleasure, Prohibition, and Pain: Food and Medicine in Traditional China,” in Sterckx, ed. (2005), 163–85.
Loewe, M. and Shaughnessy, Edward L. (eds.) (1999). The Cambridge History of Ancient China. From the Origins of Civilization to 221 B.C. Cambridge and New York: Cambridge University Press.
Loewe, Michael (1967). Records of Han administration, 2 vols. Cambridge: Cambridge University Press.
Loewe, Michael (1986). “The Religious and Intellectual Background,” in The Cambridge History of China, vol. 1, The Ch'in and Han Empires (Cambridge: Cambridge University Press), 649–725.
Luo Sangui 雒三桂 (1995). “Shijing ji li shi yu Zhou dai guizu zhengzhi sixiang” 詩經祭禮詩與周代貴族政治思想, Beijing Shifan daxue xuebao 3, 25–31.
Müller, Claudius C. (1979). Untersuchungen zum “Erdaltar” she im China der Chou- und Han-Zeit. Munich: Münchener Ethnologische Abhandlungen no. 1.
Ma Xin 马新 (1997). Liang Han xiangcun shehui shi 两汉乡村社会史. Jinan: Qi Lu shushe.
Ma Xin 马新 (1998). “Lun liang Han xiangcun shehui zhong de li she” 论两汉乡村社会中的里社, Wenshizhe 5, 90–4.
Mair, Victor H. (1994). Wandering on the Way. Early Taoist Tales and Parables of Chuang Tzu. Honolulu: University of Hawaii Press.
Malamoud, Charles (1996). Tr. David White . Cooking the World. Ritual and Thought in Ancient India. Delhi: Oxford University Press.
Marubbio, Mayvis L. (2000). “Yi Yin, pious rebel. A Study of the Founding Minister of the Shang in Early Chinese Texts.” Ph.D. dissertation, University of Minnesota.
Marx, Alfred (1994). Les Offrandes Végétales dans l'Ancien testament: Du Tribut d'Hommage au Repas Eschatologique. Leiden: E.J. Brill.
Maspero, Henri (1933). “Le Mot Ming,” Journal Asiatique 223, 249–96.
Mather, Richard (2003). The Age of Eternal Brilliance: Three Lyric Poets of the Yung-ming Era (483–493), vol. 1. Leiden: E.J.Brill.
Mollier, Christine (1999–2000). “Les Cuisines de Laozi et du Buddha,” Cahiers d'Extrême-Asie 11, 45–90.
Nivison, David (2002). “Mengzi as Philosopher of History,” in Alan K.L. Chan ed., Mencius: Contexts and Interpretations (Honolulu: University of Hawaii Press), 282–304.
Okamura Hidenori 岡村秀典 (2003). “Sen Shin jidai no kyōgi” 先秦時代の供犧, Tōhō gakuhō 75, 1–80.
Okamura Hidenori 岡村秀典 (2005). Chūgoku kodai ōken to saishi 中國古代王權と祭祀. Tōkyō: Gakuseisha.
Parke, Herbert W. (1977). Festivals of the Athenians. London: Thames and Hudson.
Peng Hao 彭浩 (2006). “Shuihudi Qin jian ‘wang shi ci’ yu ‘ji lü’ kaobian” 睡虎地秦簡‘王室祠’與‘齎律’考辨, in Wuhan daxue jianbo yanjiu Zhongxin eds., Jian bo 簡帛 (Shanghai: Shanghai guji), vol. 1, 239–48.
Peng Meiling 彭美玲 (1997). Gudai lisu zuoyou zhi bian yanjiu – yi San Li wei zhongxin 古代禮俗左右之辨研究—以三禮為中心. Taipei: Guoli Taiwan daxue.
Petropoulou, Maria-Zoe (2008). Animal Sacrifice in Ancient Greek Religion, Judaism, and Christianity, 100 BC to AD 200. Oxford: Oxford University Press.
Pines, Yuri (2002). Foundations of Confucian Thought. Intellectual Life in the Chunqiu Period, 722–453 B.C.E. Honolulu: University of Hawaii Press.
Pirazolli-t'Serstevens, Michèle (1991). “The Art of Dining in the Han period. Food Vessels from Tomb No. 1 at Mawangdui,” Food and Foodways 4, 209–19.
Pokora, T. (1975). Hsin-lun (New Treatises) and Other Writings by Huan T'an (43 B.C.-A.D. 28). Ann Arbor: Center for Chinese Studies, University of Michigan.
Poo, Mu-chou 蒲慕州 (1998). In Search of Personal Welfare. Albany: State University of New York Press.
Poo, Mu-chou 蒲慕州 (1999). “The Use and Abuse of Wine in Ancient China,' Journal of the Economic and Social History of the Orient 42.2, 123–51.
Powers, Martin (2006). Pattern and Person: Ornament, Society, and Self in Classical China. Cambridge, MA: Harvard University Asia Center.
Puett, Michael (2002). To Become a God: Cosmology, Sacrifice, and Self-Divinization in Early China. Cambridge, MA: Harvard University Asia Center.
Puett, Michael (2005). “The Offering of Food and the Creation of Order: The Practice of Sacrifice in Early China,” in Sterckx ed. (2005), 75–95.
Qi Zhixiang 祁志祥 (2002). “Yi wei wei mei: Zhongguo gudai guanyu mei benzhi de zhexue jieding” 以味為美:中國古代關於美本質的哲學界定, Xueshu yuekan 學術月刊 1, 52–8, 51.
Qian Xuan 錢玄 (1996). San li tonglun 三禮通論. Nanjing: Nanjing shifan daxue.
Qin Yonglong 秦永龍 (1992). Xi Zhou jinwen xuanzhu 西周金文選注. Beijing: Shifan daxue.
Qiu Pangtong 邱龐同, Wang Liqi 王利器 and Wang Zhenmin 王貞瑉 (1983). Lüshi Chunqiu ‘Ben wei’ pian 本味篇. Zhongguo pengren guji congshu 中國烹飪古籍丛书. Beijing: Zhongguo shangye chubanshe.
Qiu Xigui 裘錫圭 (1990). “Hanshi yu gaihuo: Jie Zhitui fensi chuanshuo yanjiu” 寒食與改火—介之推焚死傳說研究, Zhongguo wenhua 2, 66–77.
Qu Ming'an 瞿明安 (1998). “Zhongguo gudai zongjiao jisi yinshi wenhua lüelun” 中國古代宗教祭祀飲食文化略論, Zhongguo shi yanjiu 中國史研究 3, 152–62.
Rawson, Jessica (1990). Western Zhou Ritual Bronzes in the Arthur M. Sackler Collections, vol. 1. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Rawson, Jessica (1999). “The Eternal Palaces of the Western Han: A New View of the Universe,” Artibus Asiae 59.1, 5–58.
Rickett, W. Allyn (1998). Guanzi. Political, Economic, and Philosophical Essays from Early China. Volume Two. Princeton: Princeton University Press.
Riegel, Jeffrey (1995). “Do Not Serve the Dead as You Serve the Living: the Lüshi chunqiu Treatises on Moderation in Burial,” Early China 20 (1995), 301–30.
Rosivach, Vincent J. (1994). The System of Public Sacrifice in Fourth-Century Athens. Atlanta: Scholars Press.
Roth, Harold D. (1999). Original Tao: Inward Training (Nei-yeh) and the Foundations of Taoist Mysticism. New York: Columbia University Press.
Schaberg, David (2001). A Patterned Past: Form and Thought in Early Chinese Historiography. Cambridge, MA: Harvard East Asian Monographs, no. 205.
Schindler, Bruno (1924). “On the Travel, Wayside and Wind Offerings in Ancient China,” Asia Major 1, 624–56.
Schuessler, Axel (2009). Minimal Old Chinese and Later Han Chinese. A Companion to Grammata Serica Recensa. Honolulu: University of Hawaii Press.
Schumacher, Jörg (1993). Über den Begriff des Nützlichen bei Mengzi. Bern: Peter Lang.
Schwermann, Christian (2007). “Feigned Madness, Self-Preservation, and Covert Censure in Early China,” in Marc Hermann , Christian Schwermann et al. (eds.), Zurück zur Freude. Studien zur chinesischen Literatur und Lebenswelt und ihrer Rezeption in Ost und West. Festschrift für Wolfgang Kubin (Sank Augustin: Monumenta Serica Monograph Series, vol. 57), 531–71.
Shaanxi sheng kaogu Yanjiusuo (2008). “Han Yangling di ling dongce 11–21 hao waicang keng fajue jianbao” 汉阳陵帝陵东侧 11–21 号外藏坑发掘简报, Kaogu yu wenwu 3, 3–32.
Shaanxi sheng kaogu Yanjiusuo ed. (2001). Han Yangling 汉阳陵. Chongqing: Chongqing chubanshe.
Shen Songjin 沈颂金 (2003). Ershi shiji jianbo xue yanjiu 二十世纪简帛学研究. Beijing: Xueyuan chubanshe.
Shen Xian 申宪 (2001). “Shi yu li: qiantan Shang Zhou li zhi zhongxin yinshi yinsu” 食与礼: 浅谈商周礼制中心饮食因素, Hua Xia kaogu 华夏考古 1, 80–5.
Shinoda Ōsamu 篠田統 (1974). Chūgoku shokumotsu shi 中國食物史. Tokyo: Shibata shoten.
Shinoda Ōsamu 篠田統 (1978). Chūgoku shokumotsu shi no kenkyū 中國食物史の研究. Tokyo: Yasaka shobō.
Simoons, Frederick J. (1961). Eat Not this Flesh: Food Avoidances in the Old World Madison: University of Wisconsin Press.
Simoons, Frederick J. (1991). Food in China. A Cultural and Historical Inquiry. Boca Raton, FL: CRC Press.
Steele, John (1917). The I Li, or Book of Etiquette and Ceremonial. London: Probsthain and Co.
Sterckx, Roel (1996). “An Ancient Chinese Horse Ritual,” Early China 21, 47–79.
Sterckx, Roel (2000). “Transforming the Beasts: Animals and Music in Early China.” T'oung Pao 86, 1–46.
Sterckx, Roel (2002). The Animal and the Daemon in Early China. Albany: State University of New York Press.
Sterckx, Roel (2003). “Le Pouvoir des Sens: Sagesse et Perception Sensorielle en Chine Ancienne,” in Cahiers d'Institut Marcel Granet 1 (Paris: Presses Universitaires de France), 71–92.
Sterckx, Roel (2006a). “‘Of a tawny bull we make offering’: Animals in Early Chinese Religion,” in Paul J. Waldau and Kimberley Patton (eds.), A Communion of Subjects: Animals in Religion, Science and Ethics (New York: Columbia University Press), 259–72.
Sterckx, Roel (2006b). “Sages, Cooks and Flavours in Warring States and Han China,” Monumenta Serica 54, 1–46.
Sterckx, Roel (2009). “The Economics of Religion in Warring States and Early Imperial China,” in John Lagerwey and Marc Kalinowski (eds.), Early Chinese Religion. Part One: Shang through Han (1250 BC-220 AD) (Leiden: E.J. Brill), vol. 2, 839–80.
Sterckx, Roel (forthcoming) “Zoomorphism and Sacrificial Religion in Early China,” in Eugene Wang ed., Zoomorphic Imagination in Chinese Visual Culture (Periscope & Isabella Stuart Gardner Museum).
Sterckx, Roel ed. (2005). Of Tripod and Palate: Food, Politics and Religion in Traditional China. New York: Palgrave-MacMillan.
Swann, Nancy Lee (1950). Food and Money in Ancient China. Princeton: Princeton University Press.
Swislocki, Mark (2009). Culinary Nostalgia: Regional Food Culture and the Urban Experience in Shanghai. Stanford, CA: Stanford University Press.
Takagi Satomi 高木智見 (1990). “Komō no chikara: Shunjū jidai no mōjin gakushi ni tsuite” 瞽矇の力: 春秋時代の盲人樂士について, Yamaguchi daigaku bungaku kaishi 山口大學文學會誌 41, 17–38.
Thompson, Paul M. (1979). The Shen Tzu Fragments. Oxford: Oxford University Press.
Thompson, Stuart (1988). “Death, Food and Fertility,” in James Watson and Evelyn Rawski (eds.), Death Ritual in Late Imperial and Modern China (Berkeley: University of California Press), 71–108.
Unschuld, Paul (1986). Medicine in China: A History of Pharmaceutics. Berkeley: University of California Press.
van Baal, J. (1976). “Offering, Sacrifice, and Gift,” Numen 23.3, 161–78.
Van Ess, Hans (2002). “Der Sinn des Opfertraktates feng-shan shu des Ssu-ma Ch'ien,” Archiv Orientalni 70.2, 125–32.
von Glahn, Richard (2004). The Sinister Way. The Divine and the Demonic in Chinese Religious Culture. Berkeley: University of California Press.
Waley, Arthur (1996). The Book of Songs. New York: Grove Press.
Wan Weicheng 萬偉成 (1997). Zhonghua jiu jing, jiu xin pian 中華酒經,酒信篇. Taipei: Zhengzhong shuju.
Wan Weicheng 萬偉成 (2001). “Lun Zhou zu jiu xin yu Shijing jiu shi” 論周族酒信與詩經酒詩, Foshan kexue jishu xueyuan xuebao 19.4, 35–40.
Wang Guowei 王國維 (rpt. 1975). Guantang shou shu ji 觀堂授書記. Taipei: Yiwen.
Wang Hengyu 王恆餘 (1993). “Yin Zhou de jiu” 殷周的酒, in Di yi jie Zhongguo yinshi wenhua xueshu yantaohui lunwenji 第一屆中國飲食文化學術研討會論文集 (Taipei: Zhongguo yinshi jijinhui), 239–77.
Wang Qicai 王启才 (2007). Lüshi chunqiu yanjiu 呂氏春秋研究. Beijing: Xueyuan chubanshe.
Wang Renxiang 王仁湘 (1994). Yinshi yu Zhongguo wenhua 飲食與中國文化. Beijing: Renmin.
Wang Renxiang 王仁湘 (1995). “Kaogu suo jian Zhongguo gudai chushi xingxiang lüeshuo” 考古所見中國古代廚師形象略說, in Di si jie Zhongguo yinshi wenhua xueshu yantaohui lunwen ji 第四屆中國飲食文化學術研討會論文集 (Taipei: Zhongguo yinshi wenhua jijinhui), 123–64.
Wang Saishi 王賽時 (1983). “Wo guo gudai de lengyin yu bingshi” 我國古代的冷飲與冰食, Zhongguo pengren 中國烹飪 7, 17–18.
Wang Weidong 王偉東 and Zeng Yu 曾煜 (2001). “Er wenhua chutan” 耳文化初探, Hainan daxue xuebao 19.4, 56–63.
Wang Xuetai 王學泰 (1993). Hua Xia yinshi wenhua 華夏飲食文化. Beijing: Zhonghua.
Wang Xuetai 王學泰 (2006). Zhongguo yinshi wenhua shi 中國飲食文化史. Guilin: Guangxi shifan daxue.
Wang Zijin 王子今 (1998). Qin Han quyu wenhua yanjiu 秦漢區域文化研究. Chengdu: Sichuan renmin.
Wang Zijin 王子今 (2003). “Dunhuang Xuanquan yizhi chutu ‘ji chu ru bu’ xiao yi” 敦煌悬泉遗址出土 ‘鸡出入簿’小议, Kaogu 12, 77–81.
Wang Zijin 王子今 (2005). “Han dai ‘ke tian’ ji xiangguan wenti” 漢代客田及相關問題, in Zhongguo wenwu Yanjiusuo ed., Chutu wenxian yanjiu 出土文獻研究 (Shanghai: Shanghai guji), vol. 7, 102–7.
Wang Zijin 王子今 (2006a). “‘Zhu he’ gushi yu Han dai wenwu shizheng” ‘煮鶴’故事與漢代文物實證, Wenbo 3, 18–23.
Wang Zijin 王子今 (2006b). “Han dai de shipin weisheng fagui” 漢代的食品衛生法規, Kaogu yu wenwu 3, 54–7; rpt. Wang Zijin, Qin Han shehui shi lunkao 秦汉社会史论考 (Beijing: Shangwu yinshuguan, 2006), 270–80.
Wang Zijin 王子今 (2006c). “Han dai ren yinshi shenghuo zhong de yancai, jiang, chi xiaofei” 汉代人饮食生活中的盐菜,酱,豉消费, in Wang Zijin, Qin Han shehui shi lunkao, 281–95.
Wang Zijin 王子今 (2006d). “Shilun Juyan ‘jiu’, ‘qu’ jian,” 试论居延‘酒’‘麴’简, in Wang Zijin, Qin Han shehui shi lunkao, 296–308.
Wang Zijin 王子今 (2007). Qin Han shiqi shengtai huanjing yanjiu 秦汉时期生态环境研究. Beijing: Beijing daxue chubanshe.
Watson, Burton (1967). The Basic Writings of Mo Tzu, Hsün Tzu, and Han Fei Tzu. New York: Columbia University Press.
Wei Si 衛斯 (1986). “Wo guo gudai bingzhen diwen zhucang jishu fangmian de zhongda faxian” 我國古代冰鎮低溫貯藏技術方面的重大發現, Nongye kaogu 1, 115–116/142.
Wilson, Thomas A. (2002). “Sacrifice and the Imperial Cult of Confucius,” History of Religions 41.3, 251–97.
Wu Ruishu 巫瑞書 (2000). “Jing Chu yinshi tese tantao” 荊楚飲食特色探討, in Di liu jie Zhongguo yinshi wenhua xueshu yantaohui lunwenji 第六屆中國飲食文化學術研討會論文集 vol. 6 (Taipei: Zhongguo yinshi wenhua jijinhui), 133–55.
Wu Shu-hui (2002). “On Chinese Sacrificial Orations Chi Wen,” Monumenta Serica 50, 1–33.
Wu Zhenwu 吳振武 (2006). “Shishi Xi Zhou Si gui mingwen zhong de ‘xing’ zi 試釋西周[犭臣犬] 簋銘文中的 “馨” 字, Wenwu 11, 61–2.
Xia Rixin 夏日新 (1995). “La ri de jisi” 臘日的祭祀, Tōyōgaku shukan 73, 1–22.
Xin Lixiang 信立祥 (2000). Han dai hua xiang shi zonghe yanjiu 漢代畫像石綜合研究. Beijing: Wenwu.
Xing Xiangchen 邢湘臣 (1989). “Yuye yong bing xiaoshi” 漁業用冰小史, Nongye kaogu 1, 289–99.
Xing Yitian 邢一田 (1998). “Yueling yu Xi Han zhengzhi–-cong Yinwan jibu zhong de ‘yi chun ling cheng hu’ shuoqi” 月令與西漢政治-從尹灣集簿中的‘以春令成戶’說起, Xin shi xue 新史學 9.1, 1–54.
Xiong Liangzhi 熊良智 (2002). Chuci wenhua yanjiu 楚辞文化研究. Chengdu: Ba Shu shushe, 2002.
Xu Chanfei 徐嬋菲 and Yao Zhiyuan 姚智遠 (2007) “Qianshi Luoyang xin huo Zhanguo tong yi shang de kewen tu'an” 淺釋洛陽新獲戰國銅匜上的刻紋圖案, Zhongyuan wenwu 1, 64–8.
Xu Hairong 徐海榮 (ed.) (1999). Zhongguo yinshi shi 中國飲食史, 6 vols. Beijing: Hua Xia chubanshe.
Yan Buke 阎步克 (2009). Fu Zhou zhi mian: Zhouli liu mian li zhi de xingshuai bianyi 服周之冕: 周礼六冕礼制的兴衰变异. Beijing: Zhonghua.
Yang Hua 楊華 (2003). “Xian Qin xueji liyi yanjiu” 先秦血祭禮儀研究, Shijie zongjiao yanjiu 3, 22–33.
Yang Hua 楊華 (2006). “Xincai jian jidao lizhi za shu” 新蔡簡祭禱禮制雜疏, in Wuhan daxue jianbo yanjiu Zhongxin eds., Jian bo 簡帛 (Shanghai: Shanghai guji), vol. 1, 203–9.
Yang Hua 楊華 (2007). “Xincai jidao jian zhong de liangge wenti” 新蔡祭禱簡中的兩個問題, in Wuhan daxue jianbo yanjiu Zhongxin eds., Jian bo (Shanghai: Shanghai guji), vol. 2, 357–70.
Yang Shuda 楊樹達 (1954). Jiweiju jiawen shuo buci suoji 積微居甲文說卜辭瑣記 Beijing: Zhongguo kexue chubanshe.
Yang Tianyu 杨天宇 (2007). Zheng Xuan San Li zhu yanjiu 鄭玄三禮注研究. Tianjin: Tianjin renmin.
Yang Zhenhong 楊振紅 (2004). “Yueling yu Qin Han zhengzhi zai tantao” 月令與秦漢政治再探討, Lishi yanjiu 3, 17–38.
Yang Zhishui 揚之水 (2000). Shijing mingwu xinzheng 詩經名物新證. Beijing: Beijing guji.
Yao Weijun 姚偉鈞 (1999). Zhongguo chuantong yinshi lisu yanjiu 中國傳統飲食禮俗研究. Wuhan: Huazhong shifan daxue.
Yates, Robin D.S. (1997a). “Purity and Pollution in Early China,” Zhongguo kaoguxue yu lishixue zhenghe yanjiu 中國考古學與歷史學整合研究 (Academia Sinica), 4, 479–536.
Yates, Robin D.S. (1997b). Five Lost Classics: Tao, Huanglao and Yin-Yang in Han China. New York: Ballantine.
Yu Min 于民 (1990 rpt.; 1984). Chunqiu qian shenmei guannian de fazhan 春秋前审美观念的发展. Beijing: Zhonghua.
Zeng Yongyi 曾永義 (1994). “Zhongguo yin jiu lisu xiao kao” 中國飲酒禮俗小考, in Lin Qinggu 林慶孤 ed., Di san jie Zhongguo yinshi wenhua xueshu yantaohui lunwen ji 第三屆中國飲食文化學術研討會論文集 (Taipei: Zhongguo yinshi wenhua jijinhui), 337–54.
Zhan Yinxin 詹鄞鑫 (1992; rpt. 2000). Shenling yu jisi 神靈與祭祀. Jiangsu: Jiangsu guji.
Zhang Defang 張德芳 and Hu Pingsheng 胡平生 eds. (2001). Dunhuang Xuanquan Han jian shicui 敦煌懸泉漢简釋粹. Shanghai: Shanghai guji.
Zhang Gaoping 張高評 (1994). Zuozhuan zhi wen tao 左傳之文韜. Gaoxiong: Liwen wenhua.
Zhang Hequan 張鶴泉 (1993). Zhou dai jisi yanjiu 周代祭祀研究. Taipei: Wenjin.
Zhang Junmin 張俊民 (2008). “Xuanquan Han jian chuan ma bing si yuanshu ji qita” 懸泉漢簡傳馬病死爰書及其他, Jian bo 3, 287–98.
Zhang Menglun 張孟倫 (1988). Han Wei yinshi kao 漢魏飲食考. Lanzhou daxue.
Zhang Rongfang 张荣芳 (1995). “Lun liang Han de ‘gongtian’” 论两汉的公田, in Zhang Rongfang, Qin Han shi lunji 秦汉史论集 (Guangzhou: Zhongshan daxue), vol. 3, 28–40.
Zhang Yachu 張亞初 and Liu Yu 劉雨 (1986). Xi Zhou jinwen guanzhi yanjiu 西周金文官制研究. Beijing: Zhonghua.
Zhang Yanping 张艳萍 (2004). “Zhou dai yanli zhi yinshi: Shijing yanyin shi yanjiu zhi san” 周代燕礼之饮食—“诗经” 燕饮诗研究之三, Gansu Lianhe daxue xuebao 20.4, 28–30. 
Zhao Pei 赵沛 (2002). Lian Han zongzu yanjiu 两汉宗族研究. Jinan: Shandong daxue.
Zheng Jun 鄭均 (1994). “Di si de tantao” 禘祀的探討, Dalu zazhi 大陸雜誌 89.3, 97–9.
Zhongguo guojia Bowuguan and Xuzhou Bowuguan (eds.) (2005). Xuzhou Xi Han Chu wang lingmu wenwu jicui 徐州西漢楚王陵墓文物輯萃. Beijing: Zhongguo shehui kexue.
Zhou Congjun 周聰俊 (1993). “Yin Zhou li zhi zhong li ji liqi yanjiu” 殷周禮制中醴及醴器研究, Dalu zazhi 86.4, 145–58.
Zhou Qingquan 周清泉 (2003). Wenzi kaogu 文字考古. Chengdu: Sichuan renmin, vol. 1.
Zhou Suping 周蘇平 and Wang Zijin 王子今 (1995). “Han Chang'an cheng xibeiqu taoyong zuofang yizhi” 漢長安城西北區陶俑作坊遺址, Wenbo 3, 1−4.
Zhu Zizhen 朱自振 and Shen Han 沈漢 (1995). Zhongguo cha jiu wenhua shi 中國茶酒文化史. Taipei: Wenjin.
Zufferey, Nicolas (2003). To the Origins of Confucianism. Bern: Peter Lang.
Zuo Yandong 左言東 (1994). Xian Qin zhiguan biao 先秦職官表. Beijing: Shangwu.