CHAP. XII - INDIA, EGYPT, ALGERIA, TUNIS  pp. 230-242

INDIA, EGYPT, ALGERIA, TUNIS

By G. Baldwin Brown